સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
"રોકડ સાથે સંકળાયેલાં તમામ કાર્યો એટલે નાણાં કાર્યો" ___ અભિગમ પ્રમાણ છે.

પ્રણાલિકાગત
સંપત્તિ મહત્તમીકરણ
આધુનિક
અતિવિશાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ હિસાબી અનુમાન નથી.

ઘાલખાધની જોગવાઈ કરવી
ઘસારાપાત્ર મિલકતોનું અસરકારક આયુષ્ય નક્કી કરવું
માલસામગ્રીનું અપ્રચલિત થવું
ચૂકવવાપાત્ર પગાર નક્કી કરવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કારખાના પડતર ₹ 9,00,000 હતી જેમાં માલસામાન અને મજૂરીનું પ્રમાણ 2:1 હતું 20% અને 10% વધારો થયો તો મહેસૂલી ખર્ચ કેટલું ?

₹ 8,10,20,000
₹ 10,00,000
₹ 10,50,000
₹ 89,30,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભા.હિ.ધો.નં. 14 મુજબ ચોખ્ખી મિલ્કતો નક્કી કરતી વખતે જૂની કંપની (ધંધો વેચનાર)ના ડિબેન્ચરની રકમ માટે શું થાય છે ?

શેરમૂડીમાંથી બાદ
ધંધાની મિલકતોમાંથી દેવાં તરીકે બાદ
આ રકમ ધ્યાનમાં જ નથી લેવાતી
જવાબદારીમાંથી બાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP