સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાદારની અરજી મંજૂર થયા બાદ નાદારીના હિસાબ તરીકે, નીચે પૈકી શું-શું તૈયાર કરવું પડે છે ?

માલમિલકત નિકાલ ખાતું અને મૂડી ખાતું
છેવટનું વેપાર ન. નુ. ખાતું તથા પાકું સરવૈયું
છેવટનું આવક-જાવક પત્રક અને મૂડી ખાતું
સ્થિતિદર્શક નિવેદન અને તૂટ ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાંગડથી વેચેલા માલ અંગે જાંગડ વેચાણ નોંધમાં કઈ કિંમતે નોંધ થાય છે ?

બજાર કિંમતે
વેચાણ કિંમત અને પડતર કિંમત બેમાંથી જે ઓછી હોય તે
વેચાણ કિંમતે
પડતર કિંમતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓડિટ દરમિયાન જે-જે અગત્યના મુદ્દા, માહિતી, ખુલાસા વગેરે નોંધવા જેવા લાગે તે જેમાં નોંધવામાં આવે તેને શું કહેવામાં આવે છે ?

અચાનક તપાસ
સામાન્ય તપાસ
ઓડિટ કાર્યક્રમ
ઓડિટ નોંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વિલીનીકરણ સ્વરૂપના સંયોજન મુજબ ફેરબદલી કરનારના કેટલા ટકા ઉપરાંતનાં ઈક્વિટી શેરની દાર્શનિક કિંમત મુજબના શેરહોલ્ડર્સ, સંયોજનને લીધે ફેરબદલી લેનારના શેરહોલ્ડર્સ બનવા જોઈએ.

90% ઉપરાંતના
71% ઉપરાંતના
51% ઉપરાંતના
આપેલ પૈકી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP