સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પેઢીમાં નિયમિત સમયાંતરે ઉદ્ભવતો આવક અથવા જાવકનો સતત પ્રવાહને શું કહે છે ?

એન્યૂઈટી
રોકડપ્રવાહની સમયરેખા
વાર્ષિક હપ્તાઓ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે પૈકી નાદારની મિલકતની ઉપજમાંથી ચુકવણી કોને થાય છે.

બિનસલામત લેણદારોને
સંપૂર્ણ સલામત લેણદારોને
રિસિવરના ખર્ચ મહેનતાણાની રકમ
પસંદગીના લેણદારોને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચાણ ₹ 10,00,000 છે, ચલિત ખર્ચા ₹ 5,00,000 સ્થિર ખર્ચા ₹ 2,00,000 છે. ડિબેંચર પર વ્યાજ ₹ 40,000 છે. આવકવેરાનો દર 40% છે. ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા 14,400 છે. કાર્યકારી લિવરેજની કક્ષા મેળવો.

1
1.5
1.67
1.33

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેમાંથી કઈ ભૂલ કાચા સરવૈયાને અસર કરતી નથી ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહી
રકમ ખોટા ખાતાંમાં પણ સાચી બાજુએ લખાય
ખાતાંની ખોટી સિલકો શોધાય
ખાતાંનો સરવાળો ખોટો કરાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP