સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચનાર વતી નાણાં ઉઘરાવતી અને વેચનાર વતી લેણદારોને નાણાં ચૂકવી આપતી કંપનીને કમિશન કઈ રકમ પર મળશે ?

દેવાદારો પાસેથી મળેલી રકમ + લેણદારોને ચુકવેલ રકમ
ચોખ્ખી મિલકત પર
દેવાદારો પાસેથી મળેલી રકમ
કુલ દેવાદારો + કુલ લેણદારો પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ ઓડિટરના કાર્યમાં ઘટાડો કરે છે. પણ ઓડિટરની જવાબદારીમાં નહિ.

ઓડિટ નોંધપોથી
અણધારી તપાસ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પ્રાયોગિક તપાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક ગ્રાહકને ₹ 72000ની વેચાણ કિંમતનો માલ પડતર કિંમત પર 20% નફો ચઢાવીને વેચેલ છે. વર્ષના અંત સુધીમાં કોઈ નિર્ણય આવ્યો નથી. તો પેઢીનાં ચોપડે કેટલી કિંમતથી સ્ટોક નોંધાશે ?

14400
72000
86400
60000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP