બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાયમાં ઉત્સર્જન અંગ તરીકે શું આવેલ છે ?

માલ્પિધીયન નલિકા
હરિતપિંડ
મૂત્રપિંડ
ઉત્સર્ગિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
FMN નું પૂરું નામ.

ફ્લે્વિન મોનોન્યુક્લિઓટાઈડ
ફ્લે્વિન મોનો ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
ફે૨ેડોક્સિન મોનો ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
ફેરેડોક્સિન મોનોનાઈટ્રાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હરિતદ્રવ્યવિહીન એકકોષી વનસ્પતિ કઈ છે ?

મૉલ્ડ
યીસ્ટ
ક્લેમિડોમોનાસ
પેનિસિલિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોને વર્ગીકરણના એકમ તરીકેના સંદર્ભમાં લેવામાં આવે છે ?

સૃષ્ટિ
વર્ગ
કક્ષા
શ્રેણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગર્ભીયકોષો તેનાં વિશિષ્ટ કાર્યોને અનુલક્ષીને પરિવર્તન થાય તેને શું કહે છે ?

ફલન
વિકાસ
વિભેદન
વિઘટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP