સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કાચા માલને તૈયાર માલમાં પરિવર્તિત કરવા જે ખર્ચ થાય તેને ___ કહે છે.

તૈયાર માલની પૂર્વપડતર
રૂપાંતરિત પડતર
પરિવર્તન પડતર
કાચા માલની પડતર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઊંચું નાણાકીય લિવરેજ એટલે શું ?

નાણાંકીય ખર્ચનું વધુ પ્રમાણ
સ્થિર ખર્ચનું વધુ પ્રમાણ
નાણાકીય ખર્ચનું ઓછું પ્રમાણ
સ્થિર ખર્ચનું ઓછું પ્રમાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો નામાનો લાભ નથી ?

તુલનાત્મક અભ્યાસની તક પૂરી પાડે છે
ધંધાનું મૂલ્ય (કિંમત) જાણવામાં મદદ કરે છે
તે વૈકલ્પિક માપદંડની પદ્ધતિને સ્વીકારે છે
મૌખિક વ્યવહારનું લેખિત સ્વરૂપ રૂપાંતર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP