ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કેટલાક સ્વાતંત્ર્યવીરોને અહિંસાના માર્ગ પસંદ ન પડ્યો. જેમકે, સુભાષચંદ્ર બોઝ. - સંયોજકનો પ્રકાર ઓળખાવો.

શરતવાચક
પર્યાયવાચક
દેષ્ટાંતવાચક
પરિણામવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કઈ કહેવત અલ્પજ્ઞાની જ વિદ્વતાનો ડોળ કરે એવો અર્થ નથી આપતી ?

ખાલી ચણો વાગે ઘણો
અધૂરો ઘડો છલકાય
ખોટો રૂપિયો ચળકે ઘણો
ઉજળું એટલું દૂધ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP