ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
દોરડું - સંજ્ઞાનો પ્રકાર દર્શાવો.

વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા
દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા
જાતિવાચક સંજ્ઞા
ભાવવાચક સંજ્ઞા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કઈ કહેવતનો અર્થ છે કે થોડું થોડું કરતાં ભારે કામ પાર પડે ?

એક હાથે તાળી ન પડે
ઝાઝા હાથ રળિયામણા
સંપ ત્યાં જંપ
કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આ વખતે ચોમાસું પાછું ખેંચાય તો ઘણી જમીન પાણી વિનાની રેતાળ જમીન જેવી થઈ જશે. (લીટી દોરેલ શબ્દો માટે એક શબ્દ નીચેનામાંથી આપો.)

ચીકણી જમીન
કાંપાળ જમીન
ખૂંપણ
મરુભૂમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP