સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ માટેના નિયમો કેટલા અને કોને સૂચવેલા છે ?

કલમ 49, SEBI
નેશનલ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ સમિતિ
કેડબરી સમિતિ
ઓડિટ સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોક તથા દેવાદાર પદ્ધતિમાં, શાખા ખાતું એ ___ પ્રકારનું ખાતું છે.

એક પણ નહીં
માલમિલકત ખાતું
વ્યક્તિ ખાતું
ઉપજ ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP