સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઉધાર વેચાણ શોધવા કયું ખાતું તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

આવક જાવક ખાતું
લેણદારોનું ખાતું
નફા નુકસાન ખાતું
દેવાદારોનું ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ પેઢીમાં કંપનીના વળતરનો દર આવશ્યક દર કરતાં ઊંચો હોય છે.

સામાન્ય પેઢી
વૃદ્ધિ કરતી પેઢી
ઘટતી જતી પેઢી
માંદી પેઢી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે માલ પર અમૂક પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હોય અને કેટલીક પ્રક્રિયા બાકી હોય ત્યારે તેને માલ કહે છે.

ચાલુ કામ
કાચો માલ
તૈયાર માલ
અંશતઃ તૈયાર માલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હર્ઝબર્ગનો અભિગમ ___ પર આધારિત હતો.

તમારા કાર્ય વિષે તમને શું ગમે છે ?
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
તમારા કાર્ય વિષે તમને શું નથી ગમતું ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP