સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શરૂઆતનું સ્થિતિ દર્શક પત્રક શા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

મિલકતો શોધવા
શરૂઆતની મૂડી શોધવા
રોકડ સિલક શોધવા
નફો નુકસાન શોધવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું વાઉચર રોકડ આવક અંગેનું વાઉચર નથી.

દેવાદારો સાથેનો પત્રવ્યવહાર
લેણદારો સાથેનો પત્રવ્યવહાર
વેચાણ ભરતિયું
ઈશ્યુ કરેલી રસીદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સમાવેશમાં ખરીદ કિંમત પેટે વેચનાર કંપનીને ખરીદનાર કંપનીના શેર, બજાર ભાવે સામાન્ય રીતે આપીને શું નક્કી થતું હોય છે ?

દાર્શનિક કિંમત
પ્રીમિયમ
શેર સંખ્યા
વટાવની રકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બાંયધરી કમિશનની રકમ અંગે નીચેનામાંથી કઈ નોંધ થશે ?

બેંક ખાતે ઉ, તે બાંયધરી દલાલો ખાતે
બાંયધરી કમિશન ખાતે ઉ, તે બાંયધરી દલાલો ખાતે
બાંયધરી કમિશન ખાતે ઉ, તે બેંક ખાતે
બાંયધરી દલાલો ખાતે ઉ, તે બાંયધરી કમિશન ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP