સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એકનોંધી પદ્ધતિ હેઠળ લેણદારોનું ખાતું બનાવવાથી ___

આપેલ દેવીહુંડીની રકમ મળે છે.
લેણીહૂંડીના મળેલાં નાણાંની રકમ મળે છે.
નકારાયેલી લેણીહૂંડીની રકમ મળે છે.
મળેલ લેણીહૂંડીની રકમ મળે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો કોઈપણ ખર્ચ એક્મદીઠ સમાન કે સરખું હોય તો તે ___ ખર્ચ ગણાય.

નિયમિત ખર્ચ
અર્ધ-ચલિતખર્ચ
ચલિત ખર્ચ
સ્થિર ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સામાન્ય વીમામાં વીમો ઉતરાવનાર દ્વારા વીમા કંપનીને ચુકવેલું પ્રિમીયમ એ તેને

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
જોખમ સામે રક્ષણ આપે છે.
નુકસાન ભરપાઈ કરી આપે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP