સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડે ખરીદ પદ્ધતિમાં નીચેનામાંથી કઈ રકમમાં વ્યાજનો સમાવેશ થાય છે.

ખરીદી વખતે ચૂકવેલી રકમમાં
એક પણ નહી‌.
ભાડે ખરીદ કિંમતમાં
રોકડ કિંમતમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શકમંદ અને ડૂબત દેવાદારોની ઘાલખાધ ક્યાં નોંધાવામાં આવશે ?

કાચાં દેવાં તરીકે
તૂટ ખાતાંમાં આવક બાજુ
સ્થિતિદર્શક નિવેદનમાં દેવાં બાજુ
તૂટ ખાતામાં જાવક બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વર્ષ 2015ના રોજ ઓછા કામની બાકી ₹ 10,000 છે. ચાલુ વર્ષ 2016માં રોયલ્ટી ₹ 35,000 છે અને લઘુત્તમ ભાડું 30,000 છે. જો ઓછા કામની રકમ ત્યાર પછીના વર્ષે માંડી વાળવાની હોય તો ન.નું. ખાતે કેટલી રકમ ઉધારાશે ?

₹ 15,000
₹ 20,000
₹ 5,000
₹ 10,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કાર્યશીલ મૂડી = ___

એક પણ નહીં
કુલ દેવાં
ચાલુ મિલક્ત - ચાલુ દેવાં
કુલ મિલક્ત – કુલ દેવાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચનાર વતી નાણાં ઉઘરાવતી અને વેચનાર વતી લેણદારોને નાણાં ચૂકવી આપતી કંપનીને કમિશન કઈ રકમ પર મળશે ?

કુલ દેવાદારો + કુલ લેણદારો પર
દેવાદારો પાસેથી મળેલી રકમ + લેણદારોને ચુકવેલ રકમ
દેવાદારો પાસેથી મળેલી રકમ
ચોખ્ખી મિલકત પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP