સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ભાગીદારી પેઢીની નાદારીનો મુદ્દો હોય ત્યારે, ભાગીદારનું પોતાનું તૂટ ખાતું જે 'અંગત તૂટ' બતાવે તે ___ ચોપડે ન આવે.

બધા ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતે કે
પેટીની મૂડી માટે
પેઢીના
એ ભાગીદારીનાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નિયંત્રણ ગુમાવવાના રોકડ પ્રવાહની અસરોને નિયંત્રણ મેળવવા નીકાળવામાં ___

આવતા નથી.
આવે છે.
એક પણ નહીં.
આવે પણ ખરીને ન પણ આવે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું વાઉચર રોકડ આવક અંગેનું વાઉચર નથી.

લેણદારો સાથેનો પત્રવ્યવહાર
વેચાણ ભરતિયું
ઈશ્યુ કરેલી રસીદ
દેવાદારો સાથેનો પત્રવ્યવહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાંકીય હિસાબ મુજબ ખોટ ₹ 35,000 છે. માંડી વાળેલી પાઘડી ₹ 20,000 અને મળેલું ભાડું ₹ 15,000 છે‌‌. તો પડતરના હિસાબ મુજબ ___

ખોટ ₹ 30,000
નફો ₹ 30,000
ખોટ ₹ 15,000
નફો કે ખોટ નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વીમા કંપનીઓ દ્વારા દાવાની આવક ___ પર થાય છે.

સીધા ધંધા
એક પણ નહિ
સ્વીકારેલા પુનઃ વીમા
આપેલા પુનઃ વીમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP