સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પુન: વીમો આપનાર કંપની માટે આપેલા પુન: વીમા પ્રીમિયમ ___

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આવકનો ઘટાડો છે.
આપેલ બંને
આવકનો વધારો છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ચાર કારકુનનો છેલ્લા બે મહિનાનો, દરેકનો માસિક પગાર ₹ 15000 લેખે ચૂકવવાનો બાકી છે. તો વિસર્જન વખતે તેમાંથી પસંદગીના લેણદારો કેટલા થયા ?

₹ 1,80,000
₹ 60,000
₹ 1,20,000
₹ 80,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કંપનીમાં 1,000 એકમના ઉત્પાદનની પ્રાથમિક પડતર ₹ 2,50,000 છે. રૂપાંતર પડતર ₹ 4,00,000 છે. કુલ કારખાના પડતર ₹ 5,00,000 છે તો તેનો પ્રત્યક્ષ મજૂરી ખર્ચ

₹ 2,50,000
₹ 1,50,000
₹ 2,00,000
₹ 1,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP