સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પુનઃ વીમા વસુલાત ___

દાવાની રકમમાંથી બાદ થાય
પ્રિમિયમમાં ઉમેરાય
દાવાની રકમમાં ઉમેરાય
એક પણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
લઘુત્તમ ભાડું ₹ 50,000 છે, જે વર્ષમાં હડતાલ કે અકસ્માત થાય તે વર્ષ લઘુત્તમ ભાડું સમયના પ્રમાણમાં ઘટાડવું વર્ષ 2010માં ત્રણ માસ હડતાલ રહી હતી. તે વર્ષ 2010માં લઘુત્તમ ભાડાની રકમ કેટલી થશે ?

₹ 12,500
₹ 30,000
₹ 25,000
₹ 40,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શુદ્ધ એકનોંધીમાં પેટા નોંધમાં માત્ર ___ રાખવામાં આવે છે, જ્યારે ખાતાવહીમાં માત્ર ___ નાં ખાતાં હોય છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ખરીદનોંધ, મિલકતો
લેણદારો, દેવાદારો
રોકડમેળ, વ્યક્તિના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP