સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'પાઘડી' અથવા 'મૂડી અનામત' ગણતરી નીચે પૈકી ક્યારે થતી નથી.

આપેલ પૈકી એક પણ નહિ.
વિલીનીકરણ સ્વરૂપનાં સંયોજનમાં
ભા.હિ.ધો. - 14 મુજબ સંયોજન હોય તો
ખરીદ સ્વરૂપનાં સંયોજનમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બાંયધરી કરાર ___ માટે કરવામાં આવે છે.

આપેલ તમામ
શેર કે ડિબેન્ચર સામાન્ય જનતાને બહાર પાડવા
હકના શેર બહાર પાડવા
શેરની ખાનગી ધોરણે ફાળવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
યુગપત સમીકરણની પદ્ધતિ ___

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સેવા વિભાગના ખર્ચા ઉત્પાદન ખાતે ફાળવણીની પદ્ધતિ
કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ ફાળવણીની પદ્ધતિ
વહીવટી ખર્ચની ઉત્પાદન ખાતે ફાળવણીની પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંચાલકોનું મુખ્ય કામ ___ સમતુલા જાળવી રાખવાનું છે.

નફા અને જોખમ
માંગ પુરવઠાની
માલિકી અને દેવાંની
મિલકતો અને દેવાંની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખરીદનાર કંપનીએ વેચનાર પેઢી વતી દેવાદારો ઉઘરાવી લેણદારોને ચૂકવી આપવાનું સ્વીકાર્યું. કુલ ઉઘરાણીના 4% અને ચુકવેલી રકમના 2% કમિશન કંપનીને મળે છે. જો 5,00,000 દેવાદારો પાસેથી 4,50,000 વસૂલ કર્યા જ્યારે 2,00,000ના લેણદારોને 10% વટાવે રકમ ચૂકવી આપ્યા તો કમિશનની કુલ કેટલી રકમ થશે ?

₹ 21,600
₹ 3,600
₹ 18,000
₹ 50,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP