સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સમાવેશમાં ખરીદ કિંમત પેટે વેચનાર કંપનીને ખરીદનાર કંપનીના શેર, બજાર ભાવે સામાન્ય રીતે આપીને શું નક્કી થતું હોય છે ?

પ્રીમિયમ
દાર્શનિક કિંમત
વટાવની રકમ
શેર સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૂના કારખાનાની કિંમત ₹ 12,00,000 હોય અને પડતરમાં માલસામાન મજૂરી અને અન્ય ખર્ચનું પ્રમાણ 3:2:1 ના પ્રમાણમાં હોય તો મજૂરીની રકમ કેટલી હશે ?

₹ 12,00,000
₹ 8,60,00,000
₹ 24,00,000
₹ 22,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક ગ્રાહકને ₹ 50,000ની વેચાણ કિંમતનો માલ પડતર કિંમત પર 25% નફો ચઢાવીને વેચેલો હોય તો માલની પડતર કિંમત કેટલી થશે ?

40000
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
62500
50000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે દર્શાવેલી કઈ વિગત પડતરના પત્રકમાં દર્શાવાતી નથી?

માલસામાનના ભંગારની ઊપજ
અર્ધ તૈયાર માલનો સ્ટોક
સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ ગયેલી રકમ
પગાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂળભૂત રીતે ખાતાંને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે જેની ડાબી બાજુને શું કહે છે ?

જમા બાજુ
સાચી બાજુ
ખોટી બાજુ
ઉધાર બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સમારકામખર્ચ 50% સપાટીએ 1,20,000 હોય અને 75% સપાટીએ 1,50,000 હોય તો આ ખર્ચ ___ ખર્ચ ગણાય.

અસામાન્ય ખર્ચ
અર્ધચલિતખર્ચ
ચલિતખર્ચ
સ્થિરખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP