સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કયા વિસર્જનને ફરજિયાત વિસર્જન કહેવાશે ?

ટ્રીબ્યુનલ દ્વારા
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
અદાલતની દેખરેખ હેઠળ
સ્વૈચ્છિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર ધંધાકીય વ્યવહાર નથી ?

ધંધાર્થે ખરીદેલો માલ
ધંધાના માલિકના ઘરના વેરાની ચુકવણી
માલનું વેચાણ
વેચાણ વેરાની ચુકવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ટ્રેઝરી બિલ્સ

RBI વતી કેન્દ્ર સરકાર બહાર પાડે છે.
કોમર્શિયલ બૅન્ક વતી RBI બહાર પાડે છે.
RBI દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર વતી બહાર પાડે છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોક ગુણોત્તર, દેવાદાર ગુણોત્તર, લેણદાર ગુણોત્તર, મિલકતોનો ચલનદર વગેરેના ગુણોત્તરો ગણાય.

વેચાણ
પ્રવૃત્તિ
પ્રવાહિતા
મૂડીમાળખા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP