સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કંપની જામીનગીરીની મૂળકિંમત જે પ્રમાણપત્ર પર છાપી હોય તેને ___ કિંમત કહે છે.

મૂડી કિંમત
બજાર કિંમત
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
દાર્શનિક કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂડીબજાર કયા બજાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

સરકારી જામીનગીરી બજાર
લાંબાગાળાની લોન બજાર
આપેલ તમામ
ઔદ્યોગિક જામીનગીરી બજાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP