સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રેફરન્સ શેર પરત કરવાનું પ્રીમિયમ ___ સામે માંડીવાળી શકાય.

સામાન્ય અનામત
જામીનગીરી પ્રીમિયમ
આપેલ તમામ
મૂડી અનામત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ટ્રેઝરી બિલ્સ

કોમર્શિયલ બૅન્ક વતી RBI બહાર પાડે છે.
RBI દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર વતી બહાર પાડે છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
RBI વતી કેન્દ્ર સરકાર બહાર પાડે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'સ્ત્રીધન' તરીકે નીચે પૈકી નાદારી અંગે કયો મુદ્દો સાચો છે.

પતિની બચત
નાદારની પત્નીની લોન
નહિ ચૂકવવાનું દેવું
મિલકત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયા ઇક્વિટી પર વેપારનાં ફાયદા છે ?

આપેલ તમામ
સંચાલન અંકુશ
ઊંચું ડિવિડન્ડ
મૂડી પડતર ઘટાડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP