સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શેર બાંયધરી આપનારા કંપનીના દ્રષ્ટિકોણથી શું ગણાય ?

ત્રાહિત પક્ષકારો
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અંકુશ રાખનારા
પ્રમોટર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વરદી સપાટી – માલ મેળવતાં લગતા સરેરાશ સમયનો સરેરાશ વપરાશ=

વર્દી સપાટી
સરેરાશ સપાટી
લઘુત્તમ સપાટી
ગુરુતમ સપાટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શુદ્ધ એકનોંધીમાં પેટા નોંધમાં માત્ર ___ રાખવામાં આવે છે, જ્યારે ખાતાવહીમાં માત્ર ___ નાં ખાતાં હોય છે.

લેણદારો, દેવાદારો
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ખરીદનોંધ, મિલકતો
રોકડમેળ, વ્યક્તિના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સમારકામખર્ચ 50% સપાટીએ 1,20,000 હોય અને 75% સપાટીએ 1,50,000 હોય તો આ ખર્ચ ___ ખર્ચ ગણાય.

અર્ધચલિતખર્ચ
સ્થિરખર્ચ
અસામાન્ય ખર્ચ
ચલિતખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP