સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર રોકડની આવક તરીકે દર્શાવવામાં આવતો નથી ?

લોનની ચુકવણી કરી તેના
વ્યાજ અને ડિવિડંડની આવક
બેંક પાસેથી લોન લીધી તેના
નવા શેર બહાર પાડ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલસામાન ₹ 6,000 મજૂરી ₹ 4,000 કારખાના ખર્ચ મજૂરીના 50%, વહીવટી ખર્ચા કારખાના પડતરના 20% અને વેચાણ-વિતરણ ખર્ચા ઉત્પાદન પડતરના 10% ગણવાના છે. પડતર પર 10% નફો કમાવવા વેચાણ કિંમત શોધો.

₹ 17,824
₹ 15,840
₹ 17,424
₹ 25,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'નો ક્લેઈમ બોનસ' કઈ રીતે આપવામાં આવે છે ?

એક પણ નહિ.
બીજા વર્ષે દાવામાં ઉમેરીને
બીજા વર્ષે રોકડમાં
બીજા વર્ષે પ્રિમિયમમાં ઘટાડા રૂપે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતે કયા એક્ટના ફેરફારોને સ્વીકાર કરવામાં વિકસિત દેશોની સરખામણીએ ઉતાવળ કરી છે ?

FERA એક્ટ
ડંકેલ ફાયનલ એકટ
MRPP એક્ટ
ભારતીય પેટન્ટ એક્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP