સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નકારાયેલી લેણીહૂંડીની અસર :

ફક્ત લેણીહૂંડી ખાતાં પર જ થાય છે.
ફક્ત દેવીહુંડી ખાતા પર જ થાય છે.
ફક્ત દેવાદારોનાં ખાતાં પર જ થાય છે.
દેવાદારોનું ખાતું અને લેણીહૂંડી ખાતાં પર થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ કોમ્પ્યુટર પ્રણાલી લેખન પ્રણાલીની મુખ્ય આવશ્યકતા નથી ?

બેંક ખાતું
ઉચિત વ્યવસ્થિત ડેટાબેઝ
સંચાલન પ્રક્રિયા
હિસાબી માળખું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સામાન્ય સંજોગોમાં ઈન્વેન્ટરી માટે મૂલ્યાંકન વખતે નીચે પૈકી પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે.

FIFO અથવા ભારિત સરેરાશ
LIFO
પડતર કિંમત + નફો
HIFO

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP