સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સરકારી કંપનીમાં પ્રથમ ઓડિટરની નિમણૂક કોણ કરે છે?

નાણા મંત્રી
કંપનીના શૅર હોલ્ડરો
કૉમ્ટોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ
મધ્યસ્થ સરકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી ક્યો ખર્ચ હોટલ સેવા પડતરમાં ધ્યાને લેવાતો નથી ?

યંત્રોનો ઘસારો
ધોબીનો ખર્ચ (ધોલાઈ, ઈસ્ત્રી વગેરેનો).
રૂમ–એટેન્ડન્ટ્સ તથા વેઈટરનો પગાર
આંતરિક સુશોભન ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું એકમ ગેસ કંપની માટેનું નથી?

પ્રતિ સિલિંડર
પ્રતિ લિટર
પ્રતિ કિલોગ્રામ
પ્રતિ મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક ગ્રાહકને ₹ 72000ની વેચાણ કિંમતનો માલ પડતર કિંમત પર 20% નફો ચઢાવીને વેચેલ છે. વર્ષના અંત સુધીમાં કોઈ નિર્ણય આવ્યો નથી. તો પેઢીનાં ચોપડે કેટલી કિંમતથી સ્ટોક નોંધાશે ?

86400
14400
72000
60000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP