સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પડતરનું પત્રક તૈયાર કરતાં ખાસ પ્લાન્ટનું ભાડું કયા ખર્ચમાં ઉમેરવામાં આવે છે ?

પ્રત્યક્ષ માલસામાન
અન્ય પ્રત્યક્ષ ખર્ચા
પ્રત્યક્ષ ખર્ચા
કારખાના ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર રોકાણની પ્રવૃત્તિનો છે ?

મળેલ ડિવિડન્ડ
ચૂકવેલ ડિવિડન્ડ
પાઘડી માંડી વાળવી
ઈક્વિટી શેર બહાર પાડવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વરદી સપાટી – માલ મેળવતાં લગતા સરેરાશ સમયનો સરેરાશ વપરાશ=

સરેરાશ સપાટી
ગુરુતમ સપાટી
લઘુત્તમ સપાટી
વર્દી સપાટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતે કયા એક્ટના ફેરફારોને સ્વીકાર કરવામાં વિકસિત દેશોની સરખામણીએ ઉતાવળ કરી છે ?

FERA એક્ટ
MRPP એક્ટ
ડંકેલ ફાયનલ એકટ
ભારતીય પેટન્ટ એક્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP