સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું એકમ હોસ્પિટલ માટે ઉપયોગી નથી ?

પ્રતિ દિવસ પથારીદીઠ
પ્રતિ દિવસ રૂમદીઠ
પ્રતિ દિવસ દર્દીદીઠ
પ્રતિ ડિશ થાળીદીઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નામાપદ્ધતિ એક જરૂરિયાત છે જ્યારે ___ એક વૈભવ છે. આ વિધાન પ્રાચીન સમયમાં પ્રચલિત હતું.

ચકાસણી
અન્વેષણ
આંતરિક ઓડિટ
ઓડિટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓડિટરના અહેવાલનાં સંદર્ભમાં નીચેમાંથી કઈ બાબત સુસંગત નથી ?

ઓડિટરનો અહેવાલ શેર હોલ્ડરોને ઉદ્દેશીને લખાયેલો હોવો જોઈએ.
ઓડિટરના અહેવાલમાં ઓડિટરની સહી હોવી જોઈએ.
ઓડિટરના અહેવાલ પર તારીખ જણાવેલી હોવી જોઈએ.
ઓડિટરે પોતાનો અહેવાલ શેર હોલ્ડરો સુધી પહોંચાડવો જોઈએ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP