સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું એકમ ગેસ કંપની માટેનું નથી?

પ્રતિ કિલોગ્રામ
પ્રતિ લિટર
પ્રતિ મીટર
પ્રતિ સિલિંડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓછા કામનું નુકસાન એટલે શું ?

લઘુત્તમ ભાડાની રોયલ્ટી પરનો વધારો
રોયલ્ટીનો લઘુત્તમ ભાડા પર વધારો
મજરે મળી શકે તેવી રોયલ્ટી
મજરે ન મળી શકે તેવી રોયલ્ટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જે વેચાણની રીતમાં ગ્રાહકને માલ પસંદ પડે તો રાખે નહીંતર નિશ્ચિત સમય મર્યાદામાં માલ પરત કરી શકે તે પદ્ધતિને શું કહેવાય ?

ભાડે વેચાણ
કરારથી વેચાણ
જાંગડવેચાણ
સામાન્ય વેચાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કારખાનાના યાંત્રિક કલાક દર અને પરોક્ષ ખર્ચની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે :
યાંત્રિક કલાકોપરોક્ષ ખર્ચ
21,60075,600
33,60093,600
સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચ શોધો.

₹ 3,600
₹ 25,200
₹ 18,000
₹ 43,200

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોક ગુણોત્તર, દેવાદાર ગુણોત્તર, લેણદાર ગુણોત્તર, મિલકતોનો ચલનદર વગેરેના ગુણોત્તરો ગણાય.

પ્રવૃત્તિ
પ્રવાહિતા
વેચાણ
મૂડીમાળખા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP