સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ લક્ષણ ધરાવતા ઉદ્યોગોમાં પ્રોત્સાહક યોજનાઓનું ક્ષેત્ર સામાન્ય રીતે અસ્થાને છે.

આપેલ તમામ
ગુણવત્તા નિયંત્રણ
જોખમકારક કાર્ય
કામગીરી કે પ્રદર્શન માપનમાં મુશ્કેલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP