સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વ્યવસ્થાતંત્રીય માહિતીસંચારને અસરકારક બનાવવા માટેનાં પરિબળો ___ છે.

વ્યવસ્થાતંત્રીય માળખું
કાર્ય વિશિષ્ટીકરણ
ઔપચારિક માધ્યમ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શાખાને 1-7-2018 ના રોજ 2,00,000નું ફર્નિચર મોકલવામાં આવ્યું. ઘસારાનો દર 15% છે તો સીધી લીટીની પદ્ધતિએ 31-3-2019 ના રોજ ઘસારાની રકમ કેટલી થાય.

30,000
15,000
એક પણ નહિ
22,500

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ હિસાબી સંકલ્પનામાં ધંધાના માલિકને તેની મૂડીમાં વધારો કરનાર દેણદાર તરીકે જોવામાં આવે છે ?

બેવડી અસરની સંકલ્પના
વ્યવહારીતાની સંકલ્પના
નાણાંકીય માપની સંકલ્પના
ધંધાકીય એકમની સંકલ્પના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હર્ઝબર્ગનો અભિગમ ___ પર આધારિત છે.

પ્રોત્સાહક પરિબળો
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આરોગ્યરક્ષણ પરિબળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર રોકડની આવક તરીકે દર્શાવવામાં આવતો નથી ?

વ્યાજ અને ડિવિડંડની આવક
બેંક પાસેથી લોન લીધી તેના
નવા શેર બહાર પાડ્યા
લોનની ચુકવણી કરી તેના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રથમ સામાન્ય સભામાં કંપની ઓડિટરની નિમણૂક કર્યા બાદ તે ઓડિટર વધુમાં વધુ કેટલા વર્ષ સુધી આ કંપનીમાં ઓડિટર તરીકે રહી શકે ?

5 વર્ષ
કોઈ નિયમ નથી.
10 વર્ષ
1 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP