સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વિલીનીકરણ સ્વરૂપનાં સંયોજનમાં ધંધો ફેરબદલ આપનાર કંપનીના ન. નુ. ખાતાની બાકી કેવી રીતે દર્શાવાય છે ?

પોતાના અનામત ખાતે જમા કરીને
આપેલ પૈકી એકપણ નહીં
પુનઃ મૂલ્યાંકન અનામત ઊભું કરીને
ધંધો ફેરબદલ લેનારના ન.નું. ખાતાની બાકીમાં અથવા તેનાં સામાન્ય અનામતમાં સમાવીને નોંધાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક ગ્રાહકને ₹ 50,000ની વેચાણ કિંમતનો માલ પડતર કિંમત પર 25% નફો ચઢાવીને વેચેલો હોય તો માલની પડતર કિંમત કેટલી થશે ?

50000
62500
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
40000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મેકલેલેન્ડ અભિગમમાં ___ નો સમાવેશ થાય છે.

જોડાણ માટેની જરૂરિયાત
સત્તા માટેની જરૂરિયાત
આપેલ તમામ
સિદ્ધિ માટેની જરૂરિયાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેની યાદીમાંથી કઈ યાદી ફક્ત જવાબદારી (દેવાં)ની છે.

રોકડ, લોન, લેણદાર
લેણદાર, લોન, બેંક, ઓવરડ્રાફ્ટ, ચૂકવવાપાત્ર બિલો
અગાઉથી ચુકવેલું ભાડું, પગાર, મેળવવાપાત્ર બાકી બિલો
રોકડ, સ્ટોક, દેવાદાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP