સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાકીય વ્યવસ્થા એ ___

આપેલ તમામ
બચતોમાં ગતિશીલતા લાવે
બચતોનું પ્રેરકબળ છે.
ભંડોળનું રોકાણ કરે,

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂળભૂત રીતે ખાતાંને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે જેની ડાબી બાજુને શું કહે છે ?

જમા બાજુ
ઉધાર બાજુ
સાચી બાજુ
ખોટી બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જે વેચાણની રીતમાં ગ્રાહકને માલ પસંદ પડે તો રાખે નહીંતર નિશ્ચિત સમય મર્યાદામાં માલ પરત કરી શકે તે પદ્ધતિને શું કહેવાય ?

ભાડે વેચાણ
કરારથી વેચાણ
જાંગડવેચાણ
સામાન્ય વેચાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP