સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓડિટિંગના કાર્યક્ષેત્રમાં કઈ બાબતનો સમાવેશ ન થવો જોઈએ ?

બધા વાઉચરોની તપાસ
હિસાબના ચોપડા લખતાં બધી કાનૂની જરૂરિયાતો પૂરી થઈ છે તેની ચકાસણી કરવી.
જરૂરી હવાલાનોંધ કરી સાચી આમનોંધ સંપૂર્ણ કરવી.
મૂડી અને મહેસૂલી વચ્ચે વહેંચણીના સાચાપણાની ચકાસણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધો વેચનાર રાજન લિ. ના ડિબેન્ચર 8% ના ₹ 1,25,000 ના છે. તેના ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને નવી કંપનીના 10%ના ડિબેન્ચર્સ એટલી જ સંખ્યામાં આપવાના છે જેથી તેમને વ્યાજની આવક તેટલી રહે. જો નવી કંપની ડિબેન્ચર ચૂકવે તો તેમણે કેટલી રકમનાં ડિબેન્ચર આપવા જોઈએ ?

₹ 1,00,000
₹ 1,20,000
₹ 1,50,000
₹ 80,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મેકલેલેન્ડ અભિગમમાં ___ નો સમાવેશ થાય છે.

સિદ્ધિ માટેની જરૂરિયાત
જોડાણ માટેની જરૂરિયાત
સત્તા માટેની જરૂરિયાત
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એકાકી વેપારી માટે નાદારની જીવન વીમા પોલિસી નાદારની દેવું ચૂકવવા મિલકત તરીકે ગણાય કે કેમ ?

એકપણ જવાબ નહિ.
તેની પર લોન હોય તો જ ગણાય.
ગણાય
ન ગણાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના વિકલ્પોમાંથી શેનો સમાવેશ 'માલ' માં થતો નથી ?

સિક્યુરિટીઝ
કમ્પ્યુટર
કેલ્ક્યુલેટર
મોબાઇલ ફોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP