સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબી ભૂલો મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકારની હોય છે ?

છ પ્રકારની
ચાર પ્રકારની
એક પણ પ્રકારની નહિ
બે પ્રકારની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતમાં સામાન્ય વીમાનું રાષ્ટ્રીયકરણ થયા પછી પુનર્વીમાની ___

આપેલ માંથી કોઈપણ નહીં
કોઈ શક્યતા રહેતી નથી.
કંપની પર નિર્ભર છે.
શક્યતા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓડિટિંગના કાર્યક્ષેત્રમાં કઈ બાબતનો સમાવેશ ન થવો જોઈએ ?

મૂડી અને મહેસૂલી વચ્ચે વહેંચણીના સાચાપણાની ચકાસણી
જરૂરી હવાલાનોંધ કરી સાચી આમનોંધ સંપૂર્ણ કરવી.
બધા વાઉચરોની તપાસ
હિસાબના ચોપડા લખતાં બધી કાનૂની જરૂરિયાતો પૂરી થઈ છે તેની ચકાસણી કરવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કાર્યશીલ મૂડી = ___

કુલ મિલક્ત – કુલ દેવાં
એક પણ નહીં
ચાલુ મિલક્ત - ચાલુ દેવાં
કુલ દેવાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP