સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનાં વિધાનો પૈકી કયું વિધાન સાચુ છે.

વાઉચિંગ એટલે હિસાબનોંધના સમર્થનમાં રજૂ થતા મૂળ દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા.
વાઉચરો એટલે વ્યવહારના અસમર્થનમાં રજૂ થતી બાબતો.
આમનોંધ અને ખાતાવહી એ આનુષંગિક વાઉચરો નથી.
પ્રાથમિક વાઉચરો એટલે નાણાંકીય પત્રકો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મુખ્ય ઓફિસ દ્વારા શાખાને મોકલેલો માલ વર્ષના અંત સુધી શાખાને ન મળે તો માર્ગસ્થ માલનું ખાતું ઉધાર કરી ___ ખાતું જમા થાય છે.

મુખ્ય ઓફિસ
વેપાર ખાતું
રોકડ
શાખા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ ને 100 ટકાનાં પત્રકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

સામાન્ય માપનાં પત્રકો
ભંડોળ પ્રવાહ પત્રક
તુલનાત્મક પત્રકો
રોકડ પ્રવાહ પત્રક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભા.હિ.ધો.નં. 14 મુજબ ચોખ્ખી મિલ્કતો નક્કી કરતી વખતે જૂની કંપની (ધંધો વેચનાર)ના ડિબેન્ચરની રકમ માટે શું થાય છે ?

આ રકમ ધ્યાનમાં જ નથી લેવાતી
જવાબદારીમાંથી બાદ
ધંધાની મિલકતોમાંથી દેવાં તરીકે બાદ
શેરમૂડીમાંથી બાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
"સંયોજન હવાલા ખાતું" કયા પ્રકારનાં સંયોજન વખતે હિસાબો તૈયાર કરનાર (ધંધો ખરીદનાર કું) તૈયાર કરે છે ?

ખરીદ સ્વરૂપનાં સંયોજન વખતે
આપેલ પૈકી એક પણ નહિ
વિલીનીકરણ સ્વરૂપનાં સંયોજન ખાતે
હિતોના જોડાણ સ્વરૂપે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP