સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એટલે ચોપડામાં કરેલી નોંધને તેની સાથેના દસ્તાવેજી પુરાવાને આધારે બરાબર છે તે નક્કી કરવું.

વાઉચિંગ
મૂલ્યાંકન
એકાઉન્ટિંગ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જેમ કંપનીનો ___ગુણોત્તર ઊંચો તેમ કંપનીને ભવિષ્યમાં નાણાં મેળવવાની શક્યતા ઓછી થતી જશે.

કાર્યકારી લિવરેજ
એક પણ નહીં
દેવા-ઈક્વિટી
EPS

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડે ખરીદ પદ્ધતિમાં કઈ રકમમાં વ્યાજનો સમાવેશ થતો નથી ?

બધી જ રકમમાં
ખરીદતી વખતે ચુકવેલી રોકડ રકમમાં
હપ્તાની રકમ
કરાર કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કંપની ઓડિટરનાં અહેવાલ ઓર્ડર CARO 2003 નીચે પૈકી કઈ કંપનીને લાગુ પડશે ?

વીમા કંપનીઓ
બેન્કિંગ કંપનીઓ
ઉત્પાદક કંપનીઓ
ગેરંટી કંપનીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP