સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનાં વિધાનો પૈકી ક્યું વિધાન સાચું નથી ?

ચકાસણીમાં ઓડિટરે મિલકતના અસ્તિત્વની તપાસ કરવી પડે છે.
પાકા સરવૈયામાં દર્શાવેલી મિલક્તોની ચકાસણી દર વર્ષે કરવામાં આવતી નથી.
ચકાસણી એ વાઉચિંગ પછીનું કાર્ય છે. ચકાસણી પહેલાં વાઉચિંગ કરવું પડે છે.
ચકાસણીમાં મિલકત અને દેવાંનું મૂલ્યાંકન પણ થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડની ટુકડે ટુકડે વહેંચણીમાં મૂડી વધારા પદ્ધતિ મુજબ વહેંચણી કરવામાં આવે છે તેમાં ___

નફાના પ્રમાણમાં જેની મૂડી વધુ હોય તેને પહેલાં મળે
જે ભાગીદારની મૂડી વધારે હોય તેને પ્રથમ આપવામાં આવે.
દરેક ભાગીદારને સરખા હિસ્સે રકમ વહેંચવી
દરેક ભાગીદારને નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં આપવામાં આવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સરકારી કંપનીમાં પ્રથમ ઓડિટરની નિમણૂક કોણ કરે છે?

કંપનીના શૅર હોલ્ડરો
મધ્યસ્થ સરકાર
નાણા મંત્રી
કૉમ્ટોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'નો ક્લેઈમ બોનસ' કઈ રીતે આપવામાં આવે છે ?

બીજા વર્ષે રોકડમાં
બીજા વર્ષે દાવામાં ઉમેરીને
એક પણ નહિ.
બીજા વર્ષે પ્રિમિયમમાં ઘટાડા રૂપે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચાણનોંધની કુલ રકમની ખતવણી જે ખાતાંની જમા બાજુ કરવામાં આવે છે તે છે :

ખરીદપરત ખાતું
વેચાણપરત ખાતું
માલ ખાતું
વેચાણ ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP