બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ કોષવાદ કોણે રજૂ કર્યો ?

સ્લીડન- શ્વૉન
રૉબર્ટ હૂક
રોબર્ટ કૉચ
રૉબર્ટ બ્રાઉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપેલ કયું વિધાન નામાધિકરણ સાથે અસંગત છે ?

સજીવોને નિયમોને અનુસરીને નામ આપવામાં આવતું નથી.
વૈશ્વિક સ્તરે કોઈ પણ સજીવનાં બે વૈજ્ઞાનિક નામ હોય છે.
બધા જ સજીવોનું નામાધિકરણ કરવા સુધીનો અભ્યાસ શક્ય ના પણ હોય.
એક વૈજ્ઞાનિક નામ અન્ય કોઈ પણ સજીવ માટે વપરાતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવના દેહનાં તંત્રોમાં અવ્યવસ્થાની માત્રા ક્યારે વધી જાય ?

શક્તિના વિશેષણ દરમિયાન
શક્તિના વહન દરમિયાન
શક્તિના રૂપાંતરણ દરમિયાન
શક્તિના વપરાશ દરમિયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP