બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ‘કોષ’ નામ કોણે આપ્યું ?

વિર્શોવ
સ્લીડન - શ્વૉન
રૉબર્ટ બ્રાઉન
રોબર્ટ હુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફોસ્ફૅટને એક પ્રક્રિયાર્થી પાસેથી બીજા પ્રક્રિયાર્થી સાથે જોડાણ કરી આપે તેને શું કહેવાય ?

હાઈડ્રોલેઝિસ
આઈસોમરેઝ
ટ્રાન્સફરેઝ
સિન્થેટેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધ્યગર્ભસ્તરમાંથી કોની ઉત્પત્તિ થાય છે ?

મેરુદંડ
દેહકોષ્ઠ
આપેલ તમામ
શરીરગુહા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નાનામાં નાની અને મોટામાં મોટી આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ અનુક્રમે કઈ છે ?

એક પણ નહિ
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, નિલગીરી
નિલગીરી, સીકોઈયા
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, ઝામીયા પિગ્મિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સુવિકસિત ન હોય તેવી ધમની અને શિરાઓ સાથેનું ખુલ્લા પ્રકારનું રુધિરાભિસરણતંત્ર કોની લાક્ષણિકતા છે ?

સંધિપાદ
મૃદુકાય
કોષ્ઠાંત્રિ
વિહંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP