બાયોલોજી (Biology)
સૌથી મોટા પ્રાણીકોષનું ઉદાહરણ કયું છે ?

માઇકોપ્લાઝમ
જીવાણુ
ગાલનાકોષ
શાહમૃગનું ઈંડું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓનું શરીર ઓસ્ટીયા, નલિકાઓ, ગુહાઓ અને આસ્યક ધરાવે છે ?

પૃથુકૃમિ
સછિદ્ર
પ્રજીવ
સૂત્રકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પક્ષ્મ અને કશા કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે ?

પાચન
હલનચલન
પ્રચલન
પ્રચલન અને હલનચલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રસવની દ્રષ્ટિએ કરમિયાનો સમાવેશ શામાં થાય છે ?

અપત્યઅંડપ્રસવી
અંડપ્રસવી
અપત્યપ્રસવી
અપ્રસવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો :

અર્ગોસ્ટેરૉલ – સ્ટેરૉલ
તેલ – ટ્રાયગ્લિસરાઈડ
ફૉસ્ફોલિપિડ - ફૉસ્ફેટ
કોર્ટીસોન – સ્ટેરૉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કૅલ્શિયમની સાચી અગત્ય કઈ છે ?

રુધિર જામી જવાની ક્રિયા માટે
કોષરસપટલની પ્રવેશશીલતા માટે
આપેલ તમામ
સ્નાયુ-સંકોચનની ક્રિયા માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP