બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલમાંથી કયા પ્રકારનું પ્રોટીન સરળતાથી દૂર કરી શકાતું નથી ?

સપાટીય પ્રોટીન
અંતર્ગત પ્રોટીન
બર્હિગત પ્રોટીન
બર્હિગત પ્રોટીન અને સપાટીય પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણનો અભ્યાસ નીચેની કઈ બાબતો માટે જરૂરી છે ?

સજીવોના ભવિષ્યના અભ્યાસ માટે
ખેતીવાડી, વનવિદ્યા, ઉદ્યોગો
આપેલ તમામ
જૈવસંપત્તિની જાણકારી, જૈવવિવિધતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્ટફિંગ એટલે...

પ્રાણીઓને રસાયણયુક્ત પ્રવાહીમાં રાખવા.
પ્રાણીઓને કાચના કબાટમાં રાખવા.
પ્રાણીઓના દેહકોષ્ઠમાં વનસ્પતિજન્ય સૂકો ભૂકો, સંગ્રાહકો વગેરેનું મિશ્રણ ભરી રાખવા.
પ્રાણીઓને દબાણ આપી રાખવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અવશોષણથી પોષણ મેળવતા એકકોષી કે બહુકોષી સુકોષકેન્દ્રીય સજીવોમાં શેનો સમાવેશ થાય છે ?

કોથળીમય ફૂગ
યીસ્ટ અને મૉલ્ડ
આપેલ તમામ
ગુચ્છી ફૂગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી સજીવ માટે અસંગત વિધાન કયું છે ?

દરેક સજીવ વૃદ્ધિવિકાસ અને પ્રજનન કરે છે.
દરેક સજીવ પ્રચલન અને પ્રજનન કરે પરંતુ વૃદ્ધિ કરે એ જરૂરી નથી.
દરેક સજીવ વૃદ્ધિ કરે, અનુકૂલન સાધે અને પ્રચલન કરે છે.
દરેક સજીવ વૃદ્ધિવિકાસ કરે પરંતુ પ્રજનન કરે એ જરૂરી નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP