બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિમાં બે નજીકના કોષોનો કોષરસ એકબીજા સાથે કોની દ્વારા જોડાયેલ હોય છે ?

મધ્યપટલ
કોષરસતંતુ
મધ્યપટલ અને પેક્ટિન
પેક્ટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં વિવિધ પ્રકારની જૈવરાસાયણિક ક્રિયાઓ ક્યાં ચાલતી જોવા મળે છે ?

કોષરસમાં
રુધિરરસમાં
કોષમાં
મગજમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલમય અંગિકાઓવિહીન, ન્યુક્લિઓઈડ ધરાવતા સજીવોનો સમાવેશ કઈ સૃષ્ટિમાં થાય છે ?

વનસ્પતિ
પ્રોટીસ્ટા
મોનેરા
ફૂગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચકક્ષાની વનસ્પતિના હિતકણ આધારકમાં શું ધરાવે છે ?

ફૉસ્ફોરાયલેશનના ઉત્સેચક
અંધકાર-પ્રક્રિયાના ઉત્સેચક
પ્રકાશ-પ્રક્રિયાના ઉત્સેચક
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મહત્તમ જાતિઓને સાંકળતી પૃથ્વી પરની પ્રથમ ક્રમે આવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

ત્રિઅંગી
દ્વિઅંગી
આવૃત બીજધારી
અનાવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સહઘટક એટલે શું ?

એપોએન્ઝાઈમ
અકાર્બનિક ઘટકો
ઉત્સેચકના બંધારણનો બિનપ્રોટીન ભાગ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP