બાયોલોજી (Biology)
આકુંચક રસધાનીનું કાર્ય શું છે ?

દ્રવ્યોના સંચયનું
આપેલ તમામ
દ્રવ્યોનું ઉત્સર્જનનું
આસૃતિદાબ સર્જવાનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ભૂમિનિવાસી વનસ્પતિ-જૂથમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

ત્રિઅંગી
દ્વિદળી
દ્વિઅંગી
એકદળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
R સમૂહના વર્ગીકરણની સૌથી પ્રચલિત પદ્ધતિ કઈ ?

રિડક્ટીવ પદ્ધતિ
ઈલેક્ટ્રોફોરેસીસ
લેહનીંજર
વ્હિટેકર પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસકંકાલના કયા તંતુઓ છાબ રચે છે ?

પટલીયનલિકા
સૂક્ષ્મનલિકા
મધ્યવર્તીતતું
સૂક્ષ્મ તંતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મેન્ડેલિયન કારક (Aa) વિશ્લેષણ શેમાં થાય છે ?

ભાજનોત્તરાવસ્થા-II
ભાજનોત્તરાવસ્થા-I
અયગોટીન
ડિપ્લોટીન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મેરુદંડી પ્રાણીઓમાં અંત:કંકાલ શેનું બનેલું હોય છે ?

કાચવત્ કાસ્થિ
કાસ્થિ અને અસ્થિ
અસ્થિ
કાસ્થિ અથવા અસ્થિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP