બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં સ્વયં બેવડાતી અંગિકા કઈ છે ?

કણાભસૂત્ર
લાઇસોઝોમ
તારાકેન્દ્ર
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વધતી જતી સમાનતાનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

કુળ-પ્રજાતિ-ગોત્ર-વર્ગ
પ્રજાતિ-કુળ-ગોત્ર-વર્ગ
વર્ગ-ગોત્ર-કુળ-પ્રજાતિ
ગોત્ર-વર્ગ-કુળ-પ્રજાતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

પૂર્વાવસ્થા - રંગસૂત્ર બે એકલસૂત્ર અને સાંકળતા સેન્ટ્રોમિયરનું બનેલું છે.
અંત્યાવસ્થા - કોષકેન્દ્રપટલ, ગોલ્ગીપ્રસાધન, પુનઃસ્થાપિત થાય છે.
ભાજનાવસ્થા - રંગસૂત્રનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ જોઈ શકાય છે.
ભાજનોત્તરવસ્થા - રંગસૂત્રો કોષના વિષુવવૃત્તીય તલમાં ગોઠવાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અતિશય ક્ષારયુક્ત વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા બૅક્ટેરિયા કયા છે ?

ફર્મિક્યુટ્સ
સ્પાઈરોકીટ
મિથેનોઝેન્સ
હેલોફિલ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ ગ્રંથિના અંતઃસ્ત્રાવ પ્રોટીનના બનેલા નથી ?

સ્વાદુપિંડ
એડ્રિનલ
પેરાથાઈરોઈડ
પિટ્યુટરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP