બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણના સ્ટ્રોમામાં કયાં ઘટકો આવેલાં નથી ?

પ્રોટીન
વલયાકાર - DNA
80s રિબોઝોમ્સ
70s રિબોઝોમ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાયરનોઈડ્સ શાના બનેલા હોય છે ?

કેન્દ્રસ્થ સ્ટાર્ચ અને ફરતે પ્રોટીન આવરણ
કેન્દ્રસ્થ ન્યુક્લિઈકઍસિડ અને પ્રોટીન આવરણ
મધ્યસ્થ પ્રોટીન અને ફરતે મેદ આવરણ
કેન્દ્રસ્થ પ્રોટીન અને સ્ટાર્ચ આવરણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રાકતંતુઓનું રંગસૂત્ર સાથે જોડાણ દર્શાવતી રચના એટલે,

આપેલ તમામ
ભાજનતલ
કાઈનેટોકોર્સ
સેન્ટ્રોમિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

નુપૂરક
સંધિપાદ
મૃદુકાય
પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP