બાયોલોજી (Biology)
સુકોષકેન્દ્રીકોષ અને આદિકોષકેન્દ્રી કોષમાં અનુક્રમે કયા પ્રકારના રિબોઝોમ્સ આવેલા હોય છે ?

70 s અને 80 s
50 s અને 30 s
80 s અને 70 s
60 s અને 40 s

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સક્સીનેટ ડીહાઈડ્રોજીનેઝનો અવરોધક કોણ છે ?

સક્સિનેટ
ઓક્ઝેલોએસિટેટ
મેલોનેટ
મેલેટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વૈવિધ્યની માત્રા એટલી થઈ જાય કે તેથી નવો સજીવ મૂળ પિતૃઓનાં લક્ષણોથી અલગ પડી જાય ત્યારે....‌

નવી પ્રજાતિનું સર્જન
નવી જાતિનું સર્જન
નવા સજીવનું સર્જન
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આકુંચક રસધાની કયા સજીવમાં હોય છે ?

જીવાણુ
હાઇડ્રા
પેરામેશિયમ
નીલહરિત લીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મહત્તમ જાતિઓને સાંકળતી પૃથ્વી પરની પ્રથમ ક્રમે આવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

દ્વિઅંગી
ત્રિઅંગી
અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયમાં પ્રજનન મીઠા પાણીમાં અને રૂપાંતરણ પછીની અવસ્થા દરિયામાં પસાર થાય છે ?

શીર્ષ મેરુદંડી
ચૂષમુખા
પૂચ્છ મેરુદંડી
પૃષ્ઠવંશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP