બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું ચતુર્થ બંધારણ રચવા કયા બંધ જરૂરી છે ?

પેપ્ટાઈડ બંધ
ફૉસ્ફોડાઈવ એસ્ટર બંધ
ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
એસ્ટર બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયમાં ચેતાતંત્ર પોલું, એકવડું, ચેતાકંદવિહીન અને પુષ્ઠ બાજુએ આવેલું હોય છે ?

અપૃષ્ઠવંશી
અમેરુદંડી
મેરુદંડી
પ્રમેરુદંડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
CZA નું પૂરું નામ શું છે ?

સેન્ટ્રલ ઝુ ઓથોરિટી
સેન્ટ્રલ ઝુઓલોજિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન
સેન્ટ્રલ ઝુ ઓર્ગેનાઈઝેશન
સેન્ટ્રલ ઝુઓલોઝિકલ ઓથોરિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અળસિયામાં પ્રચલન અંગ તરીકે કઈ રચના આવેલ હોય છે ?

વ્રજકેશો
અભિચરણપાદ
પક્ષ્મ
કશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP