બાયોલોજી (Biology)
પાણી સામાન્ય રીતે પ્રવાહી સ્વરૂપે મળે છે. કારણ કે,

પાણીમાં રહેલું સંલગ્ન બળ
પાણીમાં રહેલી ઉષ્ણતાવહન શક્તિ
પાણીમાં રહેલી ધ્રુવીય પ્રકૃતિ
પાણીમાં રહેલી ગુપ્ત ઉષ્મા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધ્યઅક્ષમાંથી પસાર થતી ધરી પ્રાણી શરીરને સરખા ભાગોમાં વિભાજિત ન કરે તો તેને શું કહે છે ?

અરીય સમમિતિ
દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ
અક્ષીય સમમિતિ
અસમમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જો પ્રાણીના શરીરને ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં એક કરતાં વધારે સરખા ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે તો, તેને શું કહે છે ?

એક પણ નહિ
દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ
અરીય સમમિતિ
અસમમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણમાં સજીવોના અભ્યાસ માટે સાનુકૂળ જૂથ માટે વૈજ્ઞાનિક શબ્દ કયો છે ?

પ્રવર્ગ
પ્રવર્ગ અને ઉપવર્ગ
ઉપવર્ગ
વર્ગક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ અલગ કરો.

મેગાસ્કોલેસીડી - એન્યુરા
હેલી એન્થસ - ગ્લુમીફ્લોરી
પેરીપ્લેનેટા - બ્લાટીડી
રાના - ઓર્થોપ્ટેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી અસંગત જોડ જણાવો :

m-RNA -જનીનસંકેત
t - RNA – પ્રતિસંકેત
DNA – પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની જગ્યા
r - RNA – રિબોઝોમ બંધારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP