બાયોલોજી (Biology)
પ્લવકો પાણીની સપાટી પર મુક્ત રીતે તરી શકે છે કારણ કે,

પાણીની ધ્રુવીયતા
પાણીની ઉષ્ણતા
પાણીની દ્રાવકતા
પાણીની સ્નિગ્ધતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેના પૈકી કયું અસંગત છે ?

ગ્લુમીફલોરી
ઓપિસ્થોપોરા
એસ્ટરેસી
એન્યુરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વ્હિટેકરની પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ મુખ્યત્વે શેના પર આધારિત છે ?

કોષ કેન્દ્ર
કોષ રચના
પોષણ પ્રકાર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેનની શોધ કોણે કરી ?

પ્રૉફેસર આયંગર
શિવરામ કશ્યપ
તલસાણે
આઈકલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક કે વધુ કોષકેન્દ્ર ધરાવતાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

અમીબા
ઓપેલીના
યુગ્લીના
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP