બાયોલોજી (Biology)
સલ્ફર ધરાવતા વિટામિન અને એમિનો ઍસિડનું સાચું જૂથ જણાવો. (ક્રમશઃ)

થાયેમિન અને સિસ્ટીન
બાયોટીન અને થાયેમિન
મિથિયોનીન અને બાયોટીન
સિસ્ટીન અને થાયમિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું પ્રાથમિક બંધારણ કોના લીધે છે ?

હાઈડ્રોજન બંધ
S - S બંધ
પેપ્ટાઈડ બંધ
આયનિક બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ નીચે પૈકી કોના પોલિમર છે ?

ન્યુક્લેઈન
પ્રોટીન
એમિનોઍસિડ
ન્યુક્લિઓટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અલભ્ય જનીનોની જાળવણી માટે કઈ વ્યવસ્થા હોય છે ?

બીજ બેંક
જર્મપ્લાઝમ બેંક
જનીન બેંક
બીજ નિધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફ્લુઈડ મોઝેઈક મોડલ એ કોનું મોડેલ છે ?

કોષરસપટલ
કોષરસ
કોષદીવાલ
કોષકેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્યા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

મેરુદંડી
નુપૂરક
પૃથુકૃમિ
સંધિપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP